Yoruba Hymns: Mimọ, mimọ, mimọ, Olodumare – Holy Holy, Holy, Lord God Almighty

 1. Mimọ, mimọ, mimọ, Olodumare

Ni kutukutu’Iwọ O gbọ orin wa;

Mimọ, Mimọ, Mimọ, Oniyọnu julọ

Ologo mẹta lae Olubukun.

 

 1. Mimọ, Mimọ, Mimọ, Awọn t’ọrun nyìn

Wọn nfi ade wura wọn lè lẹ yí ‘tẹ ka

Kerubim, Serafim nwolẹ níwájú Rẹ

Wọ t’o ti wa, t’O sí wa titi láé.

 

 1. Mimọ, Mimọ, Mimọ, B,okunkun pa ọ mọ́,

Bi oju ẹlẹsẹ ko leri ogo Rẹ

Iwọ nikan l’O mọ, Ko tun s’ẹlomiran

Pipe’nu agbara àti n’ifẹ

 

 1. Mimọ, Mimọ, Mimọ! Olodumare

Gbogbo iṣẹ Rẹ n’ilẹ l’oke l’onyin Ọ

Mimọ, Mimọ, Mimọ! Oniyọnu julọ

Ologo mẹta lae Olubukun!. Amin.

 

 

 1. Holy, holy, holy! Lord God Almighty!
  Early in the morning our song shall rise to thee.
  Holy, holy, holy! Merciful and mighty,
  God in three persons, blessed Trinity!
 2. Holy, holy, holy! All the saints adore thee,
  casting down their golden crowns around the glassy sea;
  cherubim and seraphim falling down before thee,
  which wert, and art, and evermore shalt be.
 3. Holy, holy, holy! Though the darkness hide thee,
  though the eye of sinful man thy glory may not see,
  only thou art holy; there is none beside thee,
  perfect in power, in love and purity.
 4. Holy, holy, holy! Lord God Almighty!
  All thy works shall praise thy name, in earth and sky and sea.
  Holy, holy, holy! Merciful and mighty,
  God in three persons, blessed Trinity.

Leave a Reply