Yoruba Hymn: Anu Rẹ, Oluwa l’awa ntọrọ

Yoruba Hymn: Anu Rẹ, Oluwa l’awa ntọrọ

Hymn: Anu Rẹ, Oluwa l’awa ntọrọ

Culled from the First African Church Mission Hymnal

 

Verse 1

Anu Rẹ, Oluwa l’awa ntọrọ,

K’ O rọ ‘jo anu lè wà,

Ẹiyẹ ti nfo, at’era ti nrin n’ lẹ,

Ri wọn lọpọlọpọ,

 

Refrain

 

Anu, anu, anu Rẹ Baba wa ọrún, 

L’awa ntọrọ 

Ẹiyẹ ti nfo, at’ era ti nrin n’ lẹ,

Ri wọn lọpọlọpọ

 

 

Verse 2

Orun l’ọsan, nipa anu Rẹ ni,

At’osupa l’oru

Igba ojo, ati igba ẹrun,

L’ọwọ Rẹ ni wọn wà.

 

Refrain

 

Verse 3

‘Gbati eṣu at’ ẹsẹ ndọdẹ wa,

Ikọlu wọn ṣọro,

L’ogo asan, arankan, lil’ aiya,

Oluwa, gba wa la.

 

Refrain

 

Verse 4

Dáfídì kólé gbagbe anu Rẹ̀,

Niwaju Golayat,

Danieli ni arin kìnìún,

Tal’ o ha ṣ’ abo Rẹ?

 

Refrain

 

Verse 5

Iru anu wọnyi l’awa ntọrọ,

S’ alabojuto wa,

Larin ọta jẹ ki awa ma gba

Fún iyi, Ogo Rẹ

 

Refrain

 

Amin.

 

Leave a Reply