Yoruba Hymn: Fiyin Fun Jesu, Olurapada wa – Praise Him Praise Him

Fiyin Fun Jesu, Olurapada wa

1.  Fiyin Fun Jesu, Olurapada wa

     Ki aye k’okiki ife Rẹ nla

     Fi iyin fún ẹyin Angeli ologo,

     F’ọla at’ogo fún Orúkọ Rẹ

     B’olu’agutan, Jesu y’o to ọmọ Rẹ

     L’apa Rẹ l’ongbe wọn lè l’ọjọjọ

     Ẹyin eniyan mimọ ti ngb’oke Sion;

     Fi iyin fún pẹlu orin ayọ̀

 

2.  Fi iyin fún, Jesu Olurapada wa,

    Fún wa, Ot’ẹjẹ Rẹ silẹ, O ku,

    On ni àpáta, ati reti ‘gbala wa,

    Yin Jesu ti a kan m’agbelebu;

    Olugbala t’O f’ara da Irora nla,

    Tia fi ade ẹgún dé lori,

    Ẹnití a pa nitori awa ẹda,

    Ọba ogo njọba titi lailai

 

3.  Fi iyin fún, Jesu Olurapada wa,

    Ki ariwo iyin gba ọrùn kan,

    Jesu Oluwa njọba lai ati lai lai,

    Ṣe l’ọba gbogb’ẹyin alagbara;

    A ṣẹgun ikú: fi ayọ royin na ka,

    Ìṣẹgun rẹ ha da, isa oku?

    Jesu ye ko tun sí wahala fún wa mọ

    ‘Tori O l’agbara lati gbala. 

 

Praise Him! praise Him! Jesus, our blessed Redeemer! 

1.   Praise Him! praise Him! Jesus, our blessed Redeemer!

     Sing, O earth his wonderful love proclaim!

     Hail him! hail him! highest archangels in glory,

     Strength and honor give to his holy name!

     Like a shepherd Jesus will guard his children

     In his arms he carries them all day long:

     O ye Saints that dwell on Mountain of Zion

     Praise him! praise him! ever in joyful song!

 

2.   Praise him! praise him! Jesus, our blessed Redeemer!

     For our sins he suffered and bled and died,

     He, our rock, our hope of eternal salvation

     Hail him! hail him! Jesus the Crucified

     Loving Saviour, meekly enduring sorrow,

     Crowned with thorns that cruelly pierced His brow;

     Once for us rejected, despised and forsaken 

     Prince of Glory, ever triumphant!

 

3.   Praise him! praise him! Jesus, our blessed Redeemer!

     Heavenly portals loud with Hosannas ring;

     Jesus Saviour, reigneth for ever and ever

     Crown Him, crown Him, prophet and priest and king!

     Death is vanquished, tell with joy, ye faithful!

     Where is now that victory, boasting grave?

     Jesus lives, no longer thy portals are cheerless

     Jesus lives, the mighty and strong to save! 

 

Leave a Reply