Yoruba Hymn: Ọkan mi yin Ọba Ọrùn – Praise My Soul the King of Heaven

Ọkan mi yin Ọba Ọrùn – Henry F. Lyte , 1834

Ọkan mi yin Ọba ọrùn

Mu ọrẹ wa s’ọdọ Rẹ

‘Wọ t’a wosan t’a dariji

Ta laba ha yin bi Rẹ

Yin Oluwa yin Oluwa

Yin Ọba àìnípẹkun.

Yin fún anu t’O ti fihan

F’awọn Baba ‘nu pọnju

Yin l’ọkan na ni titi

Ọlọra lati binu

Yin Oluwa, yin Oluwa,

Ologo n’nu òtítọ.

Bi baba ni O ntọjú wa,

O si mọ ailera wa

Jẹjẹ l’o ngbe wa l’apa Rẹ,

O gba wa lọwọ ọta,

Yin Oluwa, yin Oluwa,

Anu Rẹ yi aiye ka.

A ngba b’itana eweko

T’afẹfẹ nfẹ t’ o si nrọ

‘Gbati a nwa, ti a sì nku,

Ọlọrun wa bakanna,

Yin Oluwa, yin Oluwa

Ọba alainipẹkun.

Angẹl, ẹ jumọ ba wa bọ,

Ẹnyin nri lojukoju

Orun osupa ẹ wolẹ,

Ati gbogbo agbaiye

Ẹba wa yin, Ẹba wa yin

Ọlọrun Olotitọ. Amin

Okan mi yin Oba Orun – Praise My Soul the King of Heaven

English Version

Praise, my soul, the King of Heaven;
To His feet thy tribute bring.
Ransomed, healed, restored, forgiven,
Evermore His praises sing:
Praise Him, praise Him,
Praise the everlasting King.

Praise Him for His grace and favor
To our fathers in distress;
Praise Him still the same as ever,
Slow to chide, and swift to bless
Praise Him, praise Him,
Glorious in His faithfulness.

Fatherlike He tends and spares us,
Well our feeble frame He knows;
In His hands He gently bears us,
Rescues us from all our foes.
Praise Him, praise Him,
Widely yet His mercy flows.

Frail as summer’s flow’r we flourish,
Blows the wind and it is gone;
But while mortals rise and perish,
Our God lives unchanging on.
Praise Him, praise Him,
Praise the high Eternal One!

Angels, help us to adore Him,
Ye behold Him face to face;
Sun and moon, bow down before Him;
Dwellers all in time and space,
Praise Him, praise Him,
Praise with us the God of grace

Leave a Reply